THÔNG BÁO V/v Tổ chức góp ý văn kiện Đại Hội Đại biểu Đoàn TNCS Trường Đại học Văn Hiến lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2017

line
14 tháng 09 năm 2016

Nhằm lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên về đánh giá công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Trường đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2012 – 2014 cũng như đề xuất các định hướng trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, Ban tổ chức Đại hội tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên, sinh viên toàn trường văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2017 như sau:

  1. Nội dung góp ý

Góp ý từng phần, từng mục trong 03 báo cáo của văn kiện Đại hội

+ Báo cáo thực hiện hoạt động của nhiệm kỳ 2012 – 2014, giai đoạn 2014 – 2015.

+ Định hướng các hoạt động, công tác của nhiệm kỳ 2015 – 2017.

+ Báo cáo kiểm điểm BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2014, giai đoạn 2014 – 2015.

  1. Hình thức và tổ chức thực hiện

2.1 Đối với các Liên chi Đoàn khoa, chi đoàn trực thuộc

Ban chấp hành các Liên Chi Đoàn khoa tổng hợp các ý kiến đóng góp của đơn vị (Theo mẫu bên dưới) và gửi về Đoàn trường qua email:   phung131A030114@st.vhu.edu.vn  trước ngày 8/4/2015.

2.2 Đối với Đoàn viên, sinh viên 

Góp ý trực tiếp tại văn phòng Đoàn trường bằng văn bản hoặc qua emailphung131A030114@st.vhu.edu.vn trước ngày 8/4/2015.

Bộ văn kiện nhận tại văn phòng Đoàn trường hoặc tải tại website của Đoàn – Hội.

Các ý kiến đóng góp từ các cơ sở Đoàn, đoàn viên, sinh viên sẽ được tổng hợp và báo cáo tại Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2017 và là cơ sở quan trọng để Ban tổ chức hoàn chỉnh văn kiện Đại hội Đoàn trường.

Vì sự phát triển của tổ chức Đoàn trường Đại học Văn Hiến, Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị các Liên Chi Đoàn, Chi Đoàn trực thuộc nghiêm túc thực hiện thông báo này. Ban thường vụ Đoàn trường kêu gọi toàn thể đoàn viên, sinh viên quan tâm và dành thời gian đóng góp các ý kiến thiết thực của mình cho văn kiện đại hội.

Góp ý