Giới thiệu về Đoàn Thanh niên trường Đại học Văn Hiến

line
14 tháng 09 năm 2016

I. Cơ cấu tổ chức
Đoàn Thanh niên
– Là cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.
– Là tổ chức cơ sở Đoàn ba cấp: Đoàn trường, Liên chi đoàn, Chi đoàn
+ 7 Liên chi đoàn: Khoa Kinh Tế, Khoa Du Lịch, Khoa Ngôn Ngữ Văn Hóa-Nước Ngoài, Khoa Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, Khoa Kỹ Thuật-Công Nghệ, Khoa Nghệ Thuật, Khoa Nông Nghiệp.
– Ban chấp hành Đoàn trường hiện nay gồm 15 đồng chí:
+ Bí thư Đoàn trường: Đ/c Phạm Nguyễn Bạch Huệ
+ Phó Bí thư Đoàn trường: Đ/c Ngô Tiểu Phụng
                                            Đ/c Nguyễn Hà Mỹ Nhi

Hội Sinh viên
– Trực thuộc Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.
– Ngày thành lập: 26/02/2010

– Là tổ chức cơ sở Đoàn ba cấp: Hội Sinh viên trường, Liên chi Hội, Chi Hội
+ 7 Liên chi hội: Khoa Kinh Tế, Khoa Du Lịch, Khoa Ngôn Ngữ Văn Hóa-Nước Ngoài, Khoa Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, Khoa Kỹ Thuật-Công Nghệ, Khoa Nghệ Thuật, Khoa Nông Nghiệp.
– Ban chấp hành Hội Sinh viên trường gồm 17 đồng chí:
+ Chủ tịch Hội Sinh viên: Đ/c Nguyễn Hà Mỹ Nhi
+ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên: Đ/c Phan Nhân Hòa
                                                  Đ/c Lại Võ Đăng Khoa

II. Chức năng, nhiệm vụ được giao
Chức năng:
- Tham mưu cho Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường và Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh những nội dung, biện pháp chỉ đạo liên quan đến công tác Đoàn-Hội và phong trào Thanh niên tại Trường Đại học Văn Hiến.
- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn-Hội, Chi Đoàn, Chi Hội, xây dựng các chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với chủ trương của Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường và  Đoàn cấp trên, đảm bảo phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên tại đơn vị.
- Tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Văn Hiến, qua đó cùng với nhà trường góp phần định hướng, giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng làm việc cho đoàn viên, thanh niên.
Nhiệm vụ:
- Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên; nghiên cứu các giải pháp thực hiện nhằm kịp thời tham mưu, hỗ trợ Đảng ủy – Ban Giám hiệu, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác Đoàn-Hội và phong trào Thanh niên được toàn diện.
- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các cơ sở Đoàn-Hội, Chi đoàn, chi hội thực hiện tốt các Nghị quyết, Chủ trương, Chỉ thị của Đảng ủy và Đoàn cấp trên .
- Thường xuyên phối hợp với các Phòng, Khoa, đơn vị trong Trường, các đơn vị có liên quan, làm tốt vai trò nồng cốt chính trị đối với Hội Sinh viên Trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn-Hội và phong trào Thanh niên Trường Đại Văn Hiến.
III. Một số quy định của Đoàn, Hội đối với học sinh, sinh viên
1. Những quy định của Đoàn.
Đối với đoàn viên mới chuyển vào trường
– Có giấy đề nghị chuyển sinh hoạt đoàn nằm trong sổ đoàn viên.
– Cá nhân đoàn viên có trách nhiệm nộp sổ đoàn viên cho Ban chấp hành chi đoàn nơi mình đang trực tiếp sinh hoạt.
– Đối với trường hợp chưa là đoàn viên thì được Chi đoàn theo dõi, bồi dưỡng và kết nạp vào Đoàn theo hướng dẫn điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Đối với đoàn viên chuyển ra trường
– Trước khi ra trường, Chi đoàn, Liên chi đoàn, Đoàn trường có trách nhiệm làm thủ tục chuyển sinh hoạt cho từng đoàn viên về cơ sở Đoàn mới.
– Cá nhân đoàn viên có trách nhiệm nhận sổ đoàn viên và chuyển về cơ sở mới.
1.1. Nhiệm vụ và quyền của đoàn viên
Nhiệm vụ của đoàn viên:
– Luôn luôn phấn đấu vì lí tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
– Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt Đoàn và đóng Đoàn phí đúng quy định.
– Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và hội viên trở thành đoàn viên.
Quyền của đoàn viên:
– Được yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.
– Được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.
– Được thông tin thảo luận, chất vấn phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn.
1.2. Khen thưởng và kỉ luật đoàn viên
Khen thưởng:
Đoàn trường đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng tặng bằng khen; Đoàn trường và Liên chi Đoàn tặng giấy khen. Mức điểm thưởng cho sinh viên được khen thưởng thực hiện theo qui chế rèn luyện (số 42/ 2002/ QĐ- BGD & ĐT ngày 21/10/ 2002 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT).
Kỷ luật:
Đoàn viên vi phạm kỉ luật, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị kỉ luật khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị khai trừ khỏi Đoàn, Hội. Mức điểm phạt cho sinh viên bị kỉ luật thực hiện theo quy chế rèn luyện (số 42/ 2002/ QĐ- BGD & ĐT ngày 21/10/2002 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT).
1.3. Điều kiện đoàn viên được giới thiệu xem xét, kết nạp Đảng
Đối với đoàn viên đã được học cảm tình Đảng trước khi vào trường:
Ngay sau khi nhập trường phải báo cáo với Chi đoàn, Liên chi đoàn và Đoàn trường.
Đối với Đoàn viên khác:
– Mỗi học kì và năm học, Đoàn viên được phân loại. Những đoàn viên được xếp loại xuất sắc, được tập thể Chi đoàn và Đoàn cấp trên lựa chọn tham gia các lớp cảm tình Đảng do Đảng uỷ mở hàng năm.
– Sau khi học lớp cảm tình Đảng, những đoàn viên được xếp loại khá, giỏi được Chi Đoàn, Liên chi đoàn, Đoàn Trường theo dõi, giao nhiệm vụ. Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có động cơ phấn đấu đúng đắn, hai học kì liên tiếp đạt sinh viên khá trở lên, đảm bảo các tiêu chuẩn do Điều lệ Đảng quy định thì sẽ được Chi đoàn, Liên chi đoàn, Đoàn trường ra quyết định giới thiệu để Đảng uỷ xem xét kết nạp Đảng.
2. Những qui định của Hội Sinh viên
Hội sinh viên Việt nam là tổ chức chính trị xã hội của sinh viên Việt Nam. Mục đích của Hội là đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên. Vì thế tất cả các sinh viên là công dân Việt Nam, đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Viện đào tạo hệ Đại học, Cao đẳng ở trong và ngoài nước tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì được kết nạp vào Hội sinh viên Việt Nam.
2.1. Nhiệm vụ của Hội viên:
– Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Hội và các Nghị quyết của Hội, sinh hoạt và đóng Hội phí cho Hội, tuyên truyền nâng cao uy tín và mở rộng ảnh hưởng của Hội trong sinh viên và trong xã hội.
– Chấp hành Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tham gia xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong sinh viên và trong xã hội.
– Tích cực học tập rèn luyện và tham gia công tác xã hội, đoàn kết, giúp đỡ các hội viên, sinh viên khác trong học tập và trong cuộc sống.
2.2. Quyền của Hội viên:
– Được yêu cầu tổ chức Hội đại diện, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình trước pháp luật và công luận, được giúp đỡ và tạo điều kiện về mọi mặt để phấn đấu trưởng thành.
– Được tham gia mọi hoạt động và được hưởng các phúc lợi tập thể của Hội hoặc do Hội quản lí.
– Được bàn bạc và giám sát các công việc của Hội, được ứng cử và đề cử vào các cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội.

Mọi thắc mắc liên hệ Văn phòng Đoàn-Hội: phòng 108 cơ sở 613 Âu Cơ, phường Phú Trung, Quận Tân Phú

 

các tin liên quan
quang cao